Om tyranni

Author 
Timothy Snyder
ISBN 
9788232801534