Bokhandlerforeningens innspill til statsbudsjettet 2024

I statsbudsjettet 2024 er det nødvendig å satse på litteratur og leselyst blant annet gjennom å øke forfatterstipendene og få på plass en permanent løsning for innkjøpsordningen for skolebibliotek.
									
LUKK
Foto: Stortinget

Under følger Bokhandlerforeningens innspill til statsbudsjettet 2024 

Bøker gjøres tilgjengelige for folk over hele landet gjennom bokhandler, bibliotek og ulike former for litteraturformidling. Samspillet mellom bokavtalen, innkjøpsordningen, momsfritak, forfatterstipend og bibliotekvederlag, har i flere tiår skapt en vellykket norsk litteraturpolitikk. Dette må vedlikeholdes og styrkes. I tillegg er det et stort behov for en opprustning av skolebibliotekene. Skolebibliotekene er en viktig arena for økt leselyst og -kompetanse hos barn og unge, og er et viktig bidrag til en demokratisering av litteraturen. 

Kap. 320 Norsk kulturråd 

Norsk kulturråd og innkjøpsordningene (Kap. 320, post 55) 

Norsk Kulturfond opplever en realnedgang i 2023, og vi håper på en økning i 2024. Norsk Kulturfond, og særlig innkjøpsordningene, er sentrale for å sikre bredde og mangfold i norsk litteratur, og for å sikre at denne litteraturen når ut til alle.  

Vi mener spesielt at det er behov for styrking av skolebibliotekene. Prøveordningen for innkjøp av kulturfondbøker (2020-2022) til 200 skoler har gitt gode resultater, og har ført til at flere elever låner bøker og at det lånes ut et større mangfold av bøker. Nå mener Bokhandlerforeningen og en samlet bokbransje, at man må sørge for en permanent løsning for innkjøpsordningen for skolebibliotek, slik at elever ved alle Norges grunnskoler får lik tilgang på ny norsk litteratur. Denne ordningen bør også sees i sammenheng med en ytterligere styrking av skolebibliotekene gjennom Utdanningsdirektoratets støtteordning gjennom Kunnskapsdepartementet. 

Vi støtter også Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening, og mener det er behov for å styrke innkjøpsordningen for norsk og oversatt sakprosa over tid.

Bokhandlerforeningen foreslår at:  

  • Det settes av 18 millioner kroner til prøveordningen skolebibliotek for innkjøp av nye bøker innen alle sjangre. Ordningen bør utvides til 700 skolebibliotek, gjøres permanent og oversatte bøker bør inkluderes.  
  • Avsetningen til norsk kulturfond økes for å styrke innkjøpsordningene for litteratur, i tråd med Kulturrådets egne innspill.  

Forfatterstipender (Kap. 320, post 72) 

Norske bokhandler har aldri formidlet en større litterær bredde enn i dag. I løpet av bare et år blir det solgt nærmere 50 000 ulike titler i bokhandelen. For leseren er denne utviklingen positiv: Det blir stadig enklere å finne akkurat den boken man er ute etter, enten det er en bestselger eller en nisjebok, en ny eller en gammel tittel. Baksiden av den store bredden i boksalget, er imidlertid at de fleste forfattere selger et ganske begrenset antall av bøkene de skriver, og at svært få forfattere kan leve bare av å selge bøker. Derfor er det helt avgjørende at vi har målrettede litteraturpolitiske tiltak som fastpris, momsfritak, innkjøpsordninger og forfatterstipender. 

Forfatterstipender bidrar til at et mangfold av forfattere får økonomiske vilkår som gjør det mulig å skrive bøker, og fører gjennom dette til et større mangfold og en større bredde i produksjonen av norsk litteratur. Stipendmidlene til forfatterne har stått stille de siste årene, samtidig som salget i bokhandelen gradvis har gått noe ned. Bokhandlerforeningen støtter derfor opp under forfatterforeningenes ønske om en økning i forfatterstipend samt en økning i forfattervederlaget under innkjøpsordningen.  

Bokhandlerforeningen foreslår at:  

  • Stipendhjemler og stipendsatser bør økes i tråd med forfatterforeningens innspill.  

Kap. 326, Språk- og bibliotekformål 

Bibliotek- og litteraturtiltak (kap. 326 post 80) 

I Hurdalsplattformen ble det lovet en leselyststrategi, og vi er glade for å se at regjeringen så smått har startet dette arbeidet. Det er behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget om lesing i Norge, og i tråd med forslaget fra NFFO ønsker Bokhandlerforeningen at det settes av penger til å systematisere statistikk, forskning og rapporter om statusen til lesing og litteratur.  

Bokhandlerforeningen foreslår at:  

  • Det settes av midler til en utredning (NOU) om lesing.  

Bokhandlerforeningen er interesseorganisasjonen for alle landets bokhandler. Vi arbeider for å styrke litteraturen og bokas plass i samfunnet og skal sikre bokhandlerne forutsigbare rammevilkår som bidrar til at folk i hele landet får tilgang til et mangfold av litteratur. 

Med vennlig hilsen 

Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen