Bokhandel og bokbransjen anerkjent i EU-parlamentet

14. september godkjente Europaparlamentet for første gang en tiltaksrapport som vedrører bokbransjen. Rapporten fremhever bransjens verdi i samfunnet og anerkjenner blant annet bokhandel som en hjørnestein i lokalsamfunnet.

Mangel på konsentrasjon gir færre lesere, viser ny undersøkelse

7 av 10 barn og unge leser bøker, og opplever både at de slapper av og lærer noe ved å lese bøker. Barn og unge leser når bøkene er spennende, men manglende konsentrasjonsevne er hovedårsak til at boka velges bort. Det kommer frem når barn og unge i alderen 8-19 år selv svarer om sine medievaner. Når barn og unge, og spesielt jenter, sier at de ikke klarer å konsentrere seg bør vi som samfunn uroe oss, mener Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. 

Distriktsbokhandlere fra både Norli, ARK og Fri Bokhandel samlet felles i utviklingsprogram

Denne uka møttes 9 bokhandlere fra hele landet til sin første samling i Merkur bok. Merkur bok er et kompetanse- og utviklingsprogram for bokhandlere i Distrikts-Norge som har som målsetting å sikre et godt bok- og kulturtilbud i hele landet.

Høringssvar om forslag til endringer i kulturloven

Bokhandlerforeningen støtter blant annet forslaget om at loven pålegger kommuner og fylkeskommuner å utarbeide en skriftlig oversikt over status og utviklingsbehov på kulturfeltet. Vi ser at kommuner som aktivt legger til rette for lokale innkjøp, kan bidra til å sikre bokhandelens økonomi og dermed befolkningens tilgang til et større mangfold av bøker.

Bokloven vedtatt i Stortinget i juni. Hva skjer nå?

I juni ble Bokloven behandlet og vedtatt i Stortinget. Den historiske loven trer i kraft 1. januar 2024. Da får vi en boklov med 12 måneders faste priser på nye bøker – også fag og lærebøker. Avanseregulering blir ikke en del av loven i første omgang.

Innspill til regjeringens leselyststrategi

Vi mener leselyststrategien ikke må overse den avgjørende betydningen bokhandelen har for å nå frem til, og rekruttere, norske lesere. 

Stortingets innstilling til bokloven er lagt frem

Bokhandlerforeningen er glade for at vi får en boklov med faste priser på bøker – også fag og lærebøker, og at bokhandelens betydning er så tydelig fremhevet i innstillingen. Vi merker oss også at Stortinget støtter vår vurdering om at behovet for avanseregulering ikke er tilstrekkelig utredet.

Innspill til Stortinget og Kulturdepartementet om bokloven

Bokhandlerforeningen foreslår å ta avanseregulering ut av loven eller endre denne paragrafen. Dette understøttes av ny rapport. Videre mener vi det er vesentlig både for studenter og norsk fagspråk at fag- og lærebøker inkluderes i loven. Se våre innspill til Stortingets og Kulturdepartementets arbeid med bokloven her.

Bokhandlerforeningens høringssvar til Skattelovsutvalgets forslag til et helhetlig skattesystem (NOU 2022:20)

Fritak for merverdiavgift på bøker er en forutsetning for et mangfoldig bokmarked der hele befolkningen har mulighet til å kjøpe og lese bøker.