Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen 2024 avholdes fredag 14. juni.

Innkalling

Tid og sted for generalforsamlingen skal kunngjøres tre måneder før og innkalling skal sendes medlemmene en måned før generalforsamlingen. Saker som ønskes behandlet må være meddelt skriftlig til styret senest en måned før. Eventuelle innkomne saker sendes medlemmene senest 14 dager før generalforsamlingen.

Se årsmøtepapirer for generalforsamlingen 2023 her >

Se årsmøtepapirer for generalforsamlingen 2022 her >

Generalforsamlingen skal behandle følgende dagsorden:

1. Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
2. Regnskap for foregående år
3. Årsberetning for foregående år
4. Årskontingent for kommende kalenderår

5. Valg:
– Valg av styreleder og nestleder for 1 år. Gjenvalg kan skje.
– Valg av styremedlemmer. Gjenvalg kan skje. Faller styreledervalget på ett av de styremedlemmer som ikke står på valg, velges dessuten i dettes sted et styremedlem for 1 år.
– Valg av nestleder blant de valgte styremedlemmene.
– Valg av statsautorisert revisor.
– Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen, etter innstilling fra styret.

6. Styrehonorar for kommende kalenderår
7. Øvrige saker til behandling