Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Tid og sted for generalforsamlingen skal kunngjøres tre måneder før og innkalling skal sendes medlemmene en måned før generalforsamlingen. Saker som ønskes behandlet må være meddelt skriftlig til styret senest en måned før. Eventuelle innkomne saker sendes medlemmene senest 14 dager før generalforsamlingen.