Formål og lover

Sist endret på årsmøtet 4.juni 2021

Formål og lover

§ 1. Navn
Foreningens navn er Den norske Bokhandlerforening.

§ 2. Formål
Den norske Bokhandlerforening er en sammenslutning av bokhandlere. Foreningens formål er å ivareta og fremme medlemmenes faglige og økonomiske interesser, herunder gjennom etablering av selskaper eller sammenslutninger, alene eller i samarbeid med andre. Foreningen skal arbeide for å styrke litteraturens og bokens plass i samfunnet.

§ 3. Medlemmer
I foreningen opptas som medlem enhver norsk registrert bokhandel som tilfredsstiller medlemskriteriene. Med «medlem» menes hovedbokhandel, filial, forhandler av bøker på nett, lærebokfilial eller nisjebokhandel.

Medlemskap for bokhandel tegnes av det enkeltmannsforetak, aksjeselskap, ansvarlige selskap eller annen juridisk person som eier eller har bestemmende innflytelse over bokhandelen, som derved også er ansvarlig for at bokhandelen oppfyller sine forpliktelser overfor foreningen og dens øvrige medlemmer. Hvis enkeltmannsforetak eller juridisk person eier eller har bestemmende innflytelse over flere bokhandler, som hver er godkjent som selvstendig bokhandel, skal hver bokhandel være selvstendig medlem av foreningen.

Medlemskontingenten fastsettes hvert år av generalforsamlingen, og gjøres gjeldende for nye medlemmer uansett innmeldingstidspunkt i løpet av kalenderåret. Medlemmer av Den norske Bokhandlerforening tilbys tilleggstjenester som er nærmere presisert medlemskriteriene og betaler en årlig fastsatt serviceavgift til Dnb-service.

Utmeldelse av foreningen kan kun skje skriftlig med 3 måneders varsel. Utmeldte medlemmer har ingen krav på foreningens aktiva.

§ 4. Medlemmenes plikter
Hvert medlem plikter å bidra til formålet og følge medlemskriteriene. Bransjeavtalen er, i likhet med foreningens lover, bindende for medlemmene. Hvert medlem plikter å bidra til bokhandelens forfatterfond. Alle medlemmer plikter å meddele foreningen til enhver tid med riktig kontaktinformasjon. Kunngjøring og meddelelser fra foreningen er bindende når de har vært meddelt i elektronisk post til medlemmer på samme måte som om de skulle vært meddelt hvert enkelt medlem.

§ 5. Styret og direktør
Foreningen ledes av et styre på 4 til inntil 8 medlemmer. Det er et mål at alle kjeder og en kjedefri representant, er representert. Det er videre et mål å få bred representativitet med både store og små medlemmer, og både tradisjonelle salgskanaler og nye salgskanaler.

Generalforsamlingen velger styre. Styreverv i Bokhandlerforeningen er personlig, og følgelig kan kun personer velges. Generalforsamlingen velger styreleder og nestleder for et år. Øvrige styremedlemmer velges for to år. Ingen kjeder kan være representert med mer enn ett styremedlem. Styremedlemmer kan ikke ha operativt eller økonomisk ansvar, eller vesentlige interesser, hos Bokhandlerforeningen eller medlemmenes avtalemotparter. Alle foreningens medlemmer er valgbare til alle verv. Styreleder og ett ordinært styremedlem kan rekrutteres utenfor medlemsmassen, og må være uhildet, dog skal det være minimum 4 styremedlemmer fra medlemmene. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Ved styreleders forfall, ledes styret av nestleder.

Med kjede eller «medlemssammenslutning» forstås kjede eller sammenslutning av bokhandler som står under felles kontroll eller administrasjon som for eksempel Fri Bokhandel.

Styret ansetter foreningens direktør, som sørger for foreningens daglige ledelse.

§ 6. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Tid og sted for generalforsamlingen skal kunngjøres 3 måneder før og innkalling skal sendes medlemmene 1 måned før generalforsamlingen. Innkallingen skal inneholde opplysninger om de saker som skal behandles, årsberetning og regnskap for foregående år, forslag til kontingent, valgkomiteens innstilling og innkomne saker. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være meddelt skriftlig til styret senest 1 måned før generalforsamlingen. Eventuelle innkomne saker sendes medlemmene senest 14 dager før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal behandle følgende dagsorden:
1. Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
2. Regnskap for foregående år
3. Årsberetning for foregående år
4. Årskontingent for kommende kalenderår

5. Valg:
– Valg av styreleder og nestleder for 1 år. Gjenvalg kan skje.
– Valg av styremedlemmer. Gjenvalg kan skje. Faller styreledervalget på ett av de styremedlemmer som ikke står på valg, velges dessuten i dettes sted et styremedlem for 1 år.
– Valg av nestleder blant de valgte styremedlemmene.
– Valg av statsautorisert revisor.
– Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen, etter innstilling fra styret.

6. Styrehonorar for kommende kalenderår
7. Øvrige saker til behandling

Hvis ingen kandidat til et verv får over halvparten av de avgitte stemmer foretas bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Den som da får flest stemmer er valgt. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Ved valg av styre skal det så langt som mulig tas hensyn til representasjon fra ulike medlemssammenslutninger. Ingen medlemssammenslutning kan være representert med mer enn ett styremedlem. Med «medlemssammenslutning» forstås kjede av bokhandler som står under felles kontroll eller administrasjon. Ingen organiserte grupperinger skal få dominans i styret.

På generalforsamlingen kan ikke behandles forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre ¾ av de fremmøtte krever det. Vesentlige endringer av Bokavtalen må forelegges en generalforsamling og avgjøres ved alminnelig flertall. Mindre endringer kan vedtas av styret.

Ved avstemning på generalforsamling har hvert enkelt medlem én stemme hver, jfr. § 3. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Den som avgir stemmen(e) på vegne av medlem(er), må fortrinnsvis være eier med bestemmende innflytelse. Det kan ikke avgis stemme i henhold til fullmakt fra mer enn én juridisk person med ett eller flere medlemskap, i tillegg til den bokhandel eller juridiske person vedkommende representerer. Under ingen omstendigheter kan det stemmes for mer enn 10% av de totalt tilstedeværende stemmer. Har samme eier aksjemajoritet i to eller flere kjeder/sammenslutninger kan ikke de felles eide kjeder/sammenslutninger representere mer enn 10 prosent av totalt tilstedeværende stemmer.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig eller når det forlanges skriftlig av minst 50 stemmeberettigede medlemmer. En ekstraordinær generalforsamling skal avholdes innen 1 måned etter at kravet er mottatt i foreningen. Innkalling skjer skriftlig til medlemmene med 14 dagers varsel og skal angi de saker som skal behandles.

§ 8. Sanksjoner
Medlem som bryter foreningens lover, avtaler eller vedtak kan av styret tildeles advarsel eller ilegges bot, etter at vedkommende har hatt anledning til å uttale seg i saken. I alvorlige tilfeller kan styret vedta eksklusjon. Under enhver omstendighet kan medlemmer som ikke betaler kontingent i henhold til gjeldende betalingsrutiner ekskluderes som medlem eller personlig medlem i foreningen. Den som ekskluderes på grunnlag av regelen i forrige setning, kan ikke tas opp igjen før kontingent er betalt. Beslutning om eksklusjon kan innankes for første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, der det for stadfestelse av eksklusjonen kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Fristen for å innanke saken er 1 måned regnet fra styret sender vedtaket i rekommandert brev.

§ 9. Lovendringer
Lovendringer kan kun vedtas av ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om lovendring kan framsettes av styret eller skriftlig av 10 av foreningens stemmeberettigede medlemmer.

§ 10. Oppløsning
Foreningen kan besluttes oppløst med ¾ flertall av de frammøtte på to på hverandre følgende generalforsamlinger med minst ½ års mellomrom. Oppløsningen kan dog tidligst gjøres gjeldende ½ år etter vedtak i siste generalforsamling. Innkalling kunngjøres med 1 måneds varsel gjennom elektronisk post. Dersom oppløsning vedtas, skal foreningens netto formue etter dekning av gjeld, herunder pensjonsforpliktelser, benyttes til å tilgodese foreningens formål, eventuelt beslektet formål, etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.