Høringssvar om forslag til ny forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. (5.12.2014 ).

24.03.2015

Til: Nærings- og fiskeridepartementet
5. desember 2014

Vi viser til høringsbrev av 24. oktober 2014 fra Nærings- og fiskeridepartementet (heretter departementet) vedrørende utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. Bokhandlerforeningen og Den norske Forleggerforening har som parter i Bokavtalen valgt å sende felles høringssvar.

1. Innledning

Fastprisordningen er en sentral del av det norske språk- og litteraturpolitiske virkemiddelapparatet. Vi er glade for at regjeringen ønsker å videreføre denne ordningen. Norge er et lite språkområde og markedet for bøker på norsk er begrenset.

Som Kulturministeren selv sa i Stortinget «Faste bokpriser gir forlagene og forfatterne forutsigbare økonomiske rammer. Dette gir mulighet til å satse på litteratur i alle sjangre, på nynorsk og bokmål, der både velrenommerte forfattere og debutanter kommer til orde. Dette gir oss et mangfold i litteraturen og et velfungerende bokmarked.» Dette er også helt i tråd med regjeringserklæringen hvor regjeringspartiene sier at de vil «Føre en litteraturpolitikk der de viktigste målsettingene er å ivareta norsk språk og litteratur gjennom å legge til rette for god fremvekst av nye forfatterskap og tilgjengelighet for leseren.»

Bokavtalen og fastprisen er viktige for den gode spredningen av og tilgjengeligheten til litteratur vi har i Norge i dag. Andre viktige tiltak er fritaket fra merverdi i siste omsetningsledd, de statlige innkjøpsordningene og normalavtaler for forfattere og oversettere. Samspillet mellom virkemidlene har i flere tiår skapt en vellykket norsk litteraturpolitikk.

Ved oversendelsen av Bokavtalen som skal gjelde fra 1.1.2015 presiserte vi følgende om den nye avtalen: Den er innrettet mot å videreføre balansen mellom god kulturpolitikk og det å legge til rette for god og stimulerende konkurranse på alle områder i bokbransjen. Og den er innrettet med tanke på å legge til rette for et marked hvor små, mellomstore og store nasjonale aktører kan ta opp konkurransen med de globale aktørene.

Bokavtalen bygger på dagens avtale. Sammenlikner vi med andre land i Europa som benytter fastprissystemet som et viktig kulturpolitisk hjelpemiddel, er den norske bokavtalen den som har sterkest konkurranse ved å ha en av de korteste fastprisperiodene og en av de høyeste sluttkunderabattsatsene (se vedlagte illustrasjon, vedlegg1). Avtalen er videreutviklet for også å gi bedre konkurransevilkår for digitale løsninger.

Gjennom de nye litteraturabonnementene i den reviderte Bokavtalen styrkes bokhandelens kulturforpliktelser. Litteraturabonnementene er et viktig bidrag til å sikre spredning av det litterære mangfoldet som utvikles blant annet gjennom støtten fra den offentlige litteraturpolitikken.
2. Kommentarer til de ulike paragrafene i forskriftene

Bokavtalen 2015 ble inngått i februar 2014. Forslaget til forskrift gjør det mulig for aktørene å gjennomføre avtalen i sin helhet, noe som er nødvendig for å oppnå de litteraturpolitiske effektene av fastprisordningen. I det følgende kommenterer vi hver av paragrafene for seg.

§ 1 Virkeområde

Fastprisen er avgjørende for å finansiere bredden av nye utgivelser. Argumentene for fastpris er derfor de samme uavhengig av plattform og format. Det er ingen grunn til å forskjellsbehandle ebøker og fysiske bøker. Oslo Economics skriver i sin rapport «Utredning av litteratur- og språkpolitiske virkemidler» fra 2011 «at de prinsipielle argumenter for fastprisordninger er like relevante for den digitale arenaen som den tradisjonelle, til tross for at kontraktsformene vil kunne være svært ulike.»

Den faste bokprisen sikrer at målene i norsk litteraturpolitikk nås. Den kollektive forpliktelsen avtalepartene imellom muliggjør også andre kollektive ordninger som avtaler om litteraturabonnement og skaffe- og leveringsplikt. Dette sørger for stor distribusjon av ny norsk litteratur til mange lesere gjennom norske aktører. Bokhandelen kan gjennom disse ordningene satse på flere titler enn de ville gjort i et uregulert marked. Dette gir forutsigbarhet for forlagene slik at de kan utgi flere titler.

Forskriftene regulerer både bøker til allmennmarkedet og bøker til profesjon- og fagbokmarkedet. Departementet ser viktigheten av en fastprisordning for bøker til profesjon- og fagbokmarkedet.

Akademisk faglitteratur er bærebjelken i utvikling og vedlikehold av norsk fagterminologi, både for bokmål og nynorsk. Presset på det norske språket blir stadig sterkere ved at engelske termer gjør seg gjeldene på flere samfunnsområder. Fastpris på faglitteratur vil bidra til å sikre en bred produksjon av fagbøker på bokmål og nynorsk. Norge er et lite språkområde og det norskspråklige fagbokmarkedet er av begrenset størrelse. Uten forutsigbarheten som ligger i fastprisen vil ikke bredden i norske fagbokutgivelser kunne opprettholdes. Spesielt vil dette gå utover lærebøker til mindre fag. Faren for domenetap, det vil si at norsk taper terreng til engelsk, vil være større ved fripris på fagbøker. En stor utgivelsesbredde er viktig for å vedlikeholde den norske fagterminologien.

§ 2 Definisjoner

Vi har ingen kommentarer til definisjonene under § 2.

§ 3 Unntak for samarbeid om fastpris

Anledningen forlagene har til å bestemme utsalgsprisen for sine utgivelser er hovedelementet i Bokavtalen og sentral i den norske litteraturpolitikken. Paragraf 3 ivaretar denne muligheten og sikrer like konkurransevilkår for alle kanaler. Paragrafen avgrenser fastprisordningen til å gjelde den første utgivelsen av hver versjon. Den avgrenser også fastprisens virkning i tid til 1. mai året etter utgivelse. Dette er i tråd med Bokavtalen og bidrar på en god måte til å gi rom for både vekst og vern i bokmarkedet. Gjennom Bokavtalen 2015 ønsker vi å styrke e-bokas konkurransekraft ved at e-bokas fastprisperiode utløper når pocket-versjonen av tittelen utgis. Dette er innarbeidet i forskriftene slik at forskriftene også på dette punkt harmonerer med Bokavtalen.

§ 4 Rabatter

Departementet har i de nye forskriftene også regulert anledningen til å gi rabatter innenfor fastprisordningen. Tidligere var dette kun regulert i Bokavtalen. Dette styrker fastprisens funksjon og er en god løsning. Nivået på rabatten i forslag til forskrift er den samme som i Bokavtalen og åpner for priskonkurranse også på fastprisbøker.

§ 5 Unntak for fellesnedsettelser

Unntaket regulert i § 5 gir anledning til å samarbeide om fellesnedsettelser. Dette betyr at forlag og bokhandler kan fortsette å arrangere Mammutsalget. Mammutsalget er Norges største boksalg. Leserne kan velge blant mer enn 800 kvalitetstitler med opptil 80 prosent rabatt. Mellom 380 og 500 bokhandlere og over 70 forlag deltar. Nærmere 1,5 millioner bøker er tilgjengelig. Salget foregår primært i de fysiske bokhandlene, men det er også mulig å bestille mammutbøker på bokhandlenes nettsider.

§ 6 Unntak for samarbeid om litteraturabonnementer

Anledningen til å samarbeide om litteraturabonnement er veldig viktig for spredningen av litteratur. Eksponering av nye bøker i flere hundre utsalgssteder bidrar til å bygge forfatterskap og er en viktig del av litteratur-Norge. Ordningen er tett knyttet til fastprisordningen. Bokhandlerforeningen vil jobbe for at flest mulig medlemmer tegner abonnement. Per i dag har 294 bokhandlere et litteraturabonnement som inkluderer de skjønnlitterære innkjøpsordningene. Disse bokhandler står for 80 prosent av allmennbokinnkjøpene. Fra 1.1 2015, når den nye avtalen trer i kraft, antar vi at 350 bokhandlere vil ha et litteraturabonnement som inkluderer de skjønnlitterære innkjøpsordningene. Dette vil være en økning på ca. 20 prosent i forhold til dagens nivå. Forlagene har merkostnader ved abonnementsordningene i form av høy rabatt på førsteeksemplaret og sortimentsrabatt. En god kombinasjon av offentlige midler og private investeringer fører til innovasjon i litteratur, forfatterskap og lesning. De nye litteraturabonnementene følges opp av et formidlingsprogram. Formidlingen skal gi bokhandelen mer og bedre informasjon om bøkene slik at bokhandleransatte kan formidle og synliggjøre disse bøkene til leserne.

§ 7 Unntak for samarbeid om skaffe- og leveringsplikt

Skaffe- og leveringsplikten sikrer leseren mulighet til å skaffe hvilken som helst bok fra hvilken som helst bokhandel, uansett hvor man bor i landet. Anledningen til å samarbeide om dette er et viktig politisk grep for å styrke målsettingen om tilgjengelighet og mangfold. Ordningen er uløselig knyttet til fastprisordningen og sikrer at ingen bokhandler kan si nei til en kundehenvendelse og ingen forlag kan si nei til en bokhandlerhenvendelse. Ordningen fungerer godt. I Bokundersøkelsen 2012 gjennomført av Ipsos MMI svarer 73 prosent at de er delvis eller helt enig i at bokhandelen skaffer de bøkene de trenger.

§ 8 Unntak for samarbeid om frakt- og leveringsbetingelser

Standardbetingelser for frakt og levering er viktig for å sikre mest mulig like vilkår i hele landet og er av stor distriktspolitisk betydning. Lik frakt ivaretar at samme bok koster det samme i hele landet. En kostnadseffektiv og god boklogistikk vil komme den enkelte bokkjøper til gode. Dette oppnås ved å fastsette frakt- og leveringsbetingelser som skaper samordning av både varer og pengestrømmer. Videre vil dette bidra til oversikt og enkelhet for alle parter.

§ 9 Unntak for samarbeid om bokklubbers vervekampanjer

Teksten om samarbeid om bokklubbers vervekampanjer er uforandret fra forskriftene som virker i dag. Vi vil understreke at unntaket er viktig for å sikre like konkurransevilkår mellom de ulike kanalene og for å sikre at fastprisens funksjon ikke undergraves.

§ 10 Unntak for samarbeid om standardkontrakter om royaltysatser og normalkontrakter for oversetterhonorar

Standardkontraktene er gode verktøy for å sikre håndtering av kollektive rettigheter. Gjennom disse sikres forfatternes og oversetternes rettigheter. Vi støtter tydeliggjøringen av at det også er anledning til å samarbeide om standardkontrakter for oversetterhonorar.

§ 11 Ikrafttredelse og varighet

I regjeringens forslag til forskrift legges det opp til at forskriftene oppheves 31. desember 2016. Det vil si at forskriftene skal virke i to år. Kulturministeren har forklart den korte virketiden med den digitale revolusjonen og usikkerhet rundt hvorvidt fastpris er egnet til å sikre målene med litteraturpolitikken i fremtiden. Vi mener fastprisens effekt på målsettingen om å ivareta norsk språk og litteratur er viktig også i et digitalisert bokmarked. De overordnede argumenter som benyttes for fastpris på papirbøker er like gjeldende på e-bøker. Argumentet er at fastpris vil øke evne og velvillighet til å utgi bredt spekter av bøker, også titler som selger i små opplag. I tillegg er fastprisordningen tett knyttet til forfatternes royalty-ordning. Et fast og forutsigbart royaltygrunnlag gir flere mulighet til å skrive bøker. Østerrike utvider i disse dager sin fastprisordning til å inkludere e-bøker, nettopp for å sikre at fastprisvirkemiddelet skal få virke på best mulig måte. I den Østeriske kulturkomiteens behandling av lovendringen skrives det «Disse endringene sikrer at de kulturelle og samfunnspolitiske målene som er lagt til grunn for fastprisloven for bøker kan nås selv om markedsbetingelsene endres. Gjennom studier er det dokumentert at beskyttelse av bøker som kulturgode er uatskillelig knyttet til sikring av et bredt mangfold i bokbransjen. Et bredt mangfold i bokhandelen fremmer et bredere spekter av forlag og gjør disse mer uavhengige. Dette drar forfatterne i sin tur fordel av, noe som til syvende og sist fører til et høyere antall nye utgivelser av tyskspråklige bøker1.»

3. Kommentar til vedlegg 2 til høringsnotatet

I høringsnotatet heter det at departementet, sammen med Kulturdepartementet, har fått utredet hvorvidt en bransjeavtale som Bokavtalen 2015 er forenlig med EØS-retten. I vedlegg 2 finnes «Utredning av forholdet mellom reguleringen av bokbransjen og EØS -konkurranseretten”, av post doktor Ronny Gjendemsjø, Universitetet i Bergen.

Utredningen er omfattende, og selv om den i liten grad er reflektert inn i departementets vurderinger i høringsnotatet, har vi funnet grunn til en grundig vurdering av utredningen. Denne består av juridiske vurderinger men også en rekke økonomiske betraktninger. Til å gjøre en vurdering av det siste, har vi bedt professorene Øystein Foros og Hans Jarle Kind ved Norges Handelshøyskole gjennomgå det overordnede premisset som ligger til grunn i Gjendemsjøs utredning: At det eksisterer en klar årsakssammenheng mellom fastpris og høye priser. Videre er de bedt om å vurdere markedsavgrensningen Gjendemsjø presenterer. Rapporten fra Foros og Kind følger vedlagt (vedlegg 2). Vi har også fått gjort en juridisk vurdering av rapporten, etter at den er supplert med innspillene fra Foros og Kind. Den følger også vedlagt (vedlegg 3). Vurderingene konkluderer med at Gjendemsjøs utredning ikke er et godt grunnlag for politikkutforming på dette området.

4. Avslutning

Vi er glade for at regjeringen fører en litteraturpolitikk som sikrer nye forfatterstemmer, som styrker posisjonen til det norske språket og tilgjengelighet for leseren. Vi ser frem til en dialog med både Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet om fastprisens innretning etter 2017.

Bokhandlerforeningen     Den norske Forleggerforening
Trine Stensen                     Kristenn Einarsson
Adm. dir                              Adm. dir