Høringsuttalelse vedrørende forslag om merverdiavgift for elektroniske publikasjoner (15.2.2019)

Høring – forslag om merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner

 

Om Bokhandlerforeningen

Bokhandlerforeningen arbeider for å styrke litteraturen og bokas plass i samfunnet, samt sikre mest mulig forutsigbare rammevilkår for bokhandlere i Norge. Vi har 550 medlemmer over hele landet, inkludert nettbokhandler og samtlige bokhandlerkjeder. Vårt mål er å tilby leseren bredden av litteratur, uavhengig av format.

 

Om forslaget om verdiavgift for elektroniske publikasjoner

Merverdiavgiftsfritaket for bøker er begrunnet i et ønske om å styrke den norske litteraturen, det norske språket og ytringsfriheten. Dette bør gjelde uansett om du velger å høre boka, eller lese den på papir eller skjerm. Derfor støtter vi forslaget om å innføre merverdiavgiftsfritak for all boklesing og all boklytting. Vi har noen merknader til forslaget som er sendt på høring, som etter vår oppfatning vil bidra til at det uttalte formålet om støtte til språk, litteratur og ytringsfrihet lettere oppnås.

Det er viktig at myndighetene sørger for at all lesing blir en del av den endelige merverdiavgiftshåndteringen av bøker. Alle bøker, i alle format og i alle kanaler må være en del av fritaket

 

Definisjonen av elektroniske bøker

Hvis merverdiavgiftsfritaket skal fungere etter hensikten, må definisjonen ta høyde for den muligheten litteraturen og boken har for teknologisk utvikling.

I forbindelse med implementering av EU-direktivet om merverdiavgift og elektroniske publikasjoner foreslår svenske myndigheter en vid definisjon som er holdbar over tid. Det svenske forslaget til definisjon lyder slik: ”produkter som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam eller helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik ska inte omfattas”.

 

Bokhandlerforeningen foreslår følgende definisjon av elektroniske bøker:

 

§ 6-6-1 Elektroniske bøker

Med elektroniske bøker menes digitale bokprodukter unntatt de som inneholder en dominerende del film og/eller musikk, og som ikke er elektroniske nyhetstjenester eller elektronisk utgave av tidsskrift.

 

Abonnementsordninger for bøker

Bokhandlerforeningen mener at hensynet til forenklet avgiftshåndtering ikke kan gå på bekostning av språkbevaring og ytringsfrihet. Abonnementstjenester for bøker er for tiden i sterk vekst, og er således et etterspurt produkt i markedet. Det kan ha uheldige og utilsiktede virkninger om abonnementstjenester avgiftsbelegges dersom tjenestetilbyder inkluderer ett enkelt element som faller utenfor fritaket.

Et regelverk som skissert i høringsnotatet kan også medføre at abonnementstjenestene vil tilpasse seg regelverket ved å ekskludere innhold som kan bli ansett for å være merverdiavgiftspliktig. Bokhandlerforeningen mener fritaket må gjelde samleabonnement der innholdet i bøkene i hovedsak består av merverdiavgiftsfritatt innhold.

Kravet til universell utforming burde også tilsi mer fleksibel avgrensning.

 

Vennlig hilsen

Trine Stensen, Bokhandlerforeningen