Valgkomité

Valgkomiteens ansvar er å foreslå kandidater til styret. Komiteens innstilling behandles på generalforsamlingen og kunngjøres samtidig med resten av årsmøtedokumentene.

Valgkomitéen 2023/24:

Fra vedtektene:

§ 5. Styret og direktør
Foreningen ledes av et styre på 4 til inntil 8 medlemmer. Det er et mål at alle kjeder og en kjedefri representant, er representert. Det er videre et mål å få bred representativitet med både store og små medlemmer, og både tradisjonelle salgskanaler og nye salgskanaler.

Generalforsamlingen velger styre. Styreverv i Bokhandlerforeningen er personlig, og følgelig kan kun personer velges. Generalforsamlingen velger styreleder og nestleder for et år. Øvrige styremedlemmer velges for to år. Ingen kjeder kan være representert med mer enn ett styremedlem. Styremedlemmer kan ikke ha operativt eller økonomisk ansvar, eller vesentlige interesser, hos Bokhandlerforeningen eller medlemmenes avtalemotparter. Alle foreningens medlemmer er valgbare til alle verv. Styreleder og ett ordinært styremedlem kan rekrutteres utenfor medlemsmassen, og må være uhildet, dog skal det være minimum 4 styremedlemmer fra medlemmene. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Ved styreleders forfall, ledes styret av nestleder.

Med kjede eller «medlemssammenslutning» forstås kjede eller sammenslutning av bokhandler som står under felles kontroll eller administrasjon som for eksempel Fri Bokhandel.

Styret ansetter foreningens direktør, som sørger for foreningens daglige ledelse.

Les vedtektene i sin helhet her >>