Bra lov for boka (2013)

Bokhandlere bidrar til kulturformidling og økt leselyst. Gjennom kunnskap, gode råd og attraktive forretninger styrker vi kjøp av god litteratur. Vi er en garantist for mangfold og bredde i tilbudet til leserne.

Innlegg i Dagens Næringsliv, februar 2013


Debatten rundt rammebetingelsene for bokbransjen kan gi inntrykk av at den er fritatt for konkurranse. Det er feil.

Bokmarkedet i Norge er i all hovedsak underlagt helt ordinære markedsmekanismer. 7 av 10 solgte norske bøker er ikke fastprisbøker, og for disse er det full konkurranse. Her konkurrerer bokhandlerne på vanlige vilkår med kiosken og dagligvarebutikken, med ulike nettløsninger og bokdistribusjon i nye formater.

I DN 6. februar går Sarah Sørheim likevel til angrep på forslaget til boklov. Ut fra et rent kommersielt perspektiv kan Sørheims resonnementer og konklusjoner om at regulering er et unødvendig inngrep, virke fornuftig. Men hun ser bort fra at Norge er et lite land og norsk et utsatt språk. Det er ingen selvfølge at det skrives, selges og leses et stort antall bøker av høy litterær kvalitet her. Loven sikrer videreføring av rammebetingelser for en bransje som balanserer børs og katedral.

Fastprisordningen gjør at norske bøker koster det samme alle steder frem til 1. mai i året etter at de er utgitt. Dette sikrer alle omsetningsledd en viktig forutsigbarhet. Fastprisen er forutsetningen for å ivareta bokhandlernes kulturpolitiske forpliktelser. Inntekter fra bestselgerne gjør det mulig også å satse på en bredde av bøker som ikke er lønnsomme. Blir lønnsomheten på bestselgerne borte, forsvinner den viktige smale litteraturen fra bokhandelen. For en dreven netthandler som Sørheim representerer dette neppe noen utfordring. Men for den store gruppen kunder som i stor grad velger bøker inne i bokhandelen og etter råd fra kunnskapsrike medarbeidere, vil en slik utvikling resultere i mindre bokkjøp og mindre lesing. Alternativet for mange av disse er ikke å kjøpe bøker på nettet, men bruke pengene på noen annet enn bøker. Utviklingen i Danmark etter frislipp bekrefter dette. Antall utgivelser og antall solgte bøker er i fritt fall, stikk motsatt av hva vi opplever i Norge.

Sørheim er også opptatt av nye plattformer og mulighetene teknologien gir. Bokhandlerne opplever ikke digitale løsninger som en trussel mot vår eksistens. Snarere er vi opptatt av å bidra til at boka får en bredest mulig distribusjon gjennom ulike kanaler og plattformer. Men e-boka og netthandel kan ikke erstatte verdien av den lokale fysiske bokhandelen. Bokhandelen spiller en viktig rolle i utvikling av levende lokalsamfunn, særlig i distriktene. Vi selger ikke bare bøker, men er sentral møteplass og kulturformidler som ikke kan erstattes av teknologiløsninger. Uten bokhandelen blir lokalmiljøet fattigere.

Bokloven vil sikre at hele Norge fortsatt kan oppleve verdien av å ha en bokhandel i sin nærhet. Ikke istedenfor netthandel og digitale løsninger. Men som en del av et mangfoldig tilbud til leserne. Til beste for boka og leserne.

Av Trine Stensen
Administrerende direktør i Bokhandlerforeningen