Budsjetthøring på Stortinget

									
Høringssvar
LUKK
Høringssvar
Bokhandlerforeningen deltok på budsjetthøring Familie- og kulturkomiteen 4. november, sammen med en rekke av de andre litteraturorganisasjonene.

I vårt høringsinnspill og innlegg trakk vi frem tre punkter:

Kap. 320, post 55: Innkjøpsordningene

Vi mener kulturfond bør økes i tråd med Kulturrådets budsjettsøknad på 100 millioner kroner. innkjøpsordningene bør styrkes basert på innspillene fra Forfatterforeningene.

Kap. 320, post 74: Lesefremmende tiltak

Det må satses på gode og etablerte lesetiltak som Foreningen !les, Leser søker bok og Norsk Forfattersentrum. Disse må sikres forutsigbare og økte midler til drift og administrasjon. For å opprettholde det gode og etterspurte tilbudet fra organisasjonene som jobber systematisk med lesefremmede tiltak, er det viktig at finansieringen styrkes og blir mer forutsigbar.

Kap. 326: Lesestrategi

Lesing er en grunnleggende ferdighet og en kulturell kompetanse. Alle aktørene på litteraturfeltet har en felles interesse av å samarbeide om formidlingstiltak som har som formål å bidra til økt leselyst og interesse for litteratur hos barn og unge. Det gjøres i dag mye. Eksempelvis har både ARK og Norli årlige lesekampanjer som når mange titalls tusen skolebarn. Men konkurransen om barn- og unges tid er stor, og vi ser nedgang når det gjelder andelen unge som leser og tiden brukt til lesing. Denne trenden må snus. Vi trenger en tydeligere nasjonal lesesatsning, og vi skulle gjerne sett at dette ble en del av budsjettet for 2022.