Høringssvar – forskrift til ny opplæringslov

Bokhandlerforeningen støtter å lovfeste tilgang til skolebibliotek. Foreningen ønsker en presisering av hva slags bemanning og drift et skolebibliotek skal ha.   
									
LUKK

Forskrift til ny opplæringslov § 11-2 slår fast at kommunen og fylkeskommunen skal sørge for at elevene har tilgang til et skolebibliotek eller annet bibliotek som er særskilt tilrettelagt for skolen. Biblioteket skal være tilgjengelig for elevene i skoletiden.   

Bokhandlerforeningen er svært positiv til å lovfeste tilgang til skolebibliotek. Skolebibliotek kan være en avgjørende arena for å øke leselyst og -ferdigheter hos barn og unge. Mange barn vokser opp i hjem uten bøker. Gode skolebibliotek sikrer at alle barn får mulighet til å oppdage lesing og litteratur, og bidrar til å jevne ut sosiale forskjeller.   

Merknadene til forskriften presiserer hva det betyr for et bibliotek å være «særskilt tilrettelagt for skolen». Det må være god tilgang på barne- og ungdomslitteratur, annen skjønnlitteratur og sakprosa mv. som er naturlig å bruke i opplæringen.  

Bokhandlerforeningen er glade for at det stilles tydelige krav til innhold og bredde i skolebibliotekene. Tilgang til et mangfold av litteratur er like viktig for leseglede hos barn som hos voksne.    

Imidlertid savner Bokhandlerforeningen tydelige krav til bemanning og drift av skolebibliotekene. Å finne en bok som fenger kan være avgjørende for leselyst. Undersøkelser viser at en viktig årsak til at barn og unge ikke leser er fordi de synes bøker er kjedelige. Tilsvarende så sier barna at en viktig motivasjon til at de leser, er at de synes bøkene er spennende. Her har personale med pedagogisk og bibliotekfaglig kompetanse en nøkkelrolle. Med sin kjennskap kan de lose barna inn i bøkenes verden.