Høringsuttalelse om endringer i merverdiavgiftsloven mv. som følge av merverdiavgift på innførsel av elektroniske tjenester til privatpersoner hjemmehørende i Norge. (24.03.2011)

Bokhandlerforeningens høringssvar til forslag om forenklet registrerings- og rapporteringsordning for utenlandske tilbydere av elektroniske tjenester

Høringssvar til Finansdepartementet 24. mars 2011

Bokhandlerforeningen mener primært at fritaket for mva bør være uavhengig av format for ellers like utgivelser (parallell utgivelser).

Sekundært har vi bedt om tiltak for å sikre likebehandling av norske og internasjonale aktører som selger e-bøker i det norske markedet.

Vi pongeterer viktigheten av at ordningen som iverksettes 1. juli ikke medfører at arbeidet med avklaring av mva på e-bøker trappes ned. I påvente av en god avklaring på mva-spørsmålet på e-bøker forutsetter vi at ordningen som trer i kraft 1. juli vil bidra til likebehandling og forutsetter derved at det har avsatt tilstrekkelig med ressurser til å forvalte ordningen på en god måte