Høringsuttalelse – Utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker (15.10.2010)

Til Fornyings, administrasjons- og kirkedepartement
15. oktober 2010

Innledning
Vi viser til høringsbrev av 30. august 2010 fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) vedrørende utkast til forskrift om endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. Bokhandlerforeningen og Den norske Forleggerforening har som parter i Bokavtalen valgt å sende felles høringssvar.

Bokavtalen av 2009 ligger til grunn for utkastet til forskrift. Som vi kommer inn på i del 2 er det en helhetlig Bokavtale som er fremforhandlet hvor formålet er å finne rammer for bokomsetningen som gir rom for både konkurranse og kultur. Det skal være mulig å kombinere virksom konkurranse i bokbransjen med virkemidler som sikrer bredde i utgivelser og tilgjengelighet i bokhandler over hele landet. Mange av EUs medlemsland har tilsvarende ordninger, enten regulert i bransjeavtaler eller ved fastpris lov.

Vi er positive til at Bokavtalen og den faste bokprisen videreføres for de fleste bokgrupper. Vi motsetter oss forslaget om deregulering av markedet for fagbøker og lærebøker til høyere utdanning (heretter fagbøker). Vi vil påvise hvilke konsekvenser bortfallet av fastprisordningen kan få for det norske fagbokmarkedet. Vi vil også påpeke mangelfull evaluering av fagbøker og at forslaget om avvikling av fastprisen for fagbøker ikke harmonerer med forsvarlig språkpolitikk. I språkmeldingen av 2009 pekes det på at fastprisordningen stimulerer tilgangen på norskspråklig studielitteratur og at ordningen bør videreføres.