Menon Economics har levert sin rapport

8. november offentliggjorde Menon Economics rapporten "Utredning av unntaket fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker". Rapporten er skrevet på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet.
									
LUKK
new tab

Rapporten er interessant, og vi kjenner oss igjen, sier Anne Schiøtz i Bokhandlerforeningen. Her er flere gode drøftinger som er relevante å ta med seg inn i boklovsarbeidet.

Mandatet for rapporten har vært å utrede hvordan de litteraturpolitiske målsetningene kan nås i størst mulig grad, samtidig som de konkurransemessige skadevirkningene blir minst mulig. Utredningen omfatter en kartlegging av strukturen i den norske bokbransjen og hvordan denne har utviklet seg over tid. Det er gjort en gjennomgang av internasjonale studier og en vurdering av erfaringer fra andre land samt en analyse av litteraturpolitisk måloppnåelse i dag. Dette sammen med en drøfting av ulike modeller for fastprisen danner grunnlaget for en anbefaling med tilhørende utkast til en ny forskrift.

Menon har vurdert to andre modeller for fastpris (12 måneder frem i tid, med og uten 3/6/9 måneder for nye formater), og konkludert med at usikkerheten knyttet til hvilken effekt disse modellene kan ha gjør at de har endt opp med en anbefaling om videreføre dagens modell (1. mai), med et tillegg der nye formater ikke vil kunne ha fastpris mer enn 28 måneder etter at tittelen først kom ut.

Rapporten gir interessante drøftinger rundt blant annet begrepene bredde, mangfold og tilgjengelighet, digitale kanaler, skaffe og leveringsplikt, bokgruppe 2.1, avanseregulering, formater, betydningen av lytting versus lesing og hva som er en bok. Og ikke minst bokhandelens betydning for tilgjengeligjøring av bredden av litteratur.

Stikkord: