Årsoppsummering: Slik var salget i bokhandelen i 2022

En oversikt over bokhandelåret 2022, inkludert antall solgte bøker og titler, salg fordelt på bokgrupper og forlag, bestselgere vs. bredde, bokpriser, omsetning og antall bokhandler per kommune og innbygger.
									
LUKK

Bokhandelåret 2022 oppsummert:

 • Det ble solgt cirka 7,7 millioner papirbøker fordelt på cirka 49 500 ulike titler (isbn) i norske bokhandler.
 • Bredden i boksalget har holdt seg stabil etter en jevn økning de siste 15 årene, mens det totale salget har gått noe ned.
 • De hundre mestselgende titlene sto for cirka 17% av antall solgte bøker i bokhandelen. Det var 10 titler som solgte i mer enn 20 000 eksemplarer, mot 41 titler i 2015.
 • Det ble solgt mest av innbundet skjønnlitteratur, men innenfor norsk litteratur (ikke oversatt) ble det solgt mest sakprosa.
 • Årets bøker utgjør omkring en tredjedel av det totale boksalget.
 • Den uken det ble solgt aller flest bøker i bokhandelen var i uke 51.
 • Den gjennomsnittlige prisen på en ny bok i fastpris (som ble solgt i bokhandelen), var 298 kroner. Dette er ekskludert rabatten på 12,5%.
 • I Norge har vi minst 483 bokhandler, det vil si én bokhandel per 11 000 innbyggere. Dette er betydelig mer enn Danmark og Sverige.
 • I 2022 ble det solgt bøker fra 1330 eierforlag i norske bokhandler.

Under følger en mer inngående gjennomgang av tallene fra bokhandelåret 2022.

Om tallene: Merk at tallene utelukkende gjelder for bokgruppe 3-5. Antall titler viser til antall isbn (varenummer). Merk også forskjellen på antall solgte bøker, som viser til volum (hvor mange bøker som selges totalt), og antall solgte titler, som viser til bredde (hvor mange forskjellige bøker som selges).

Antall solgte bøker og titler

 • Bredden i boksalget (antall solgte titler) holder seg stabil

  Bredden i boksalget holder seg stabil etter en jevn økning de siste 15 årene.

  Excel  Copy  

  I 2022 ble det solgt 49 358 titler (isbn) i norske bokhandler, det vil si omtrent det samme som i fjor. Dette betyr en økning på ca 5000 titler i året sammenlignet med for 5 år siden.

 • Totalt solgt 7,7 millioner bøker
  Excel  Copy  

  Som grafen viser, har tallet for antall solgte papirbøker (volum) gått noe ned de siste årene. (Variasjoner i salget kan henge sammen med en rekke ulike faktorer, eksempelvis pandemien, endringer i privatøkonomien (økte strømpriser, inflasjon etc.), en økning i bruk av strømmetjenester, endrede lesevaner og så videre.)

  Bokhandlerforeningens tall inkluderer ikke engelske bøker. Tilbakemeldingene fra bokhandlene peker mot at salget av engelsk litteratur kan ha gått oppover det siste året, blant annet som følge av TikTok-fenomenet booktok.

 • Bort fra bestselgere og mot et større mangfold

  De siste årene har vi sett en dreining i boksalget bort fra bestselgerne, mot at salget fordeles på flere ulike titler. I 2022 var det 10 titler som solgte i mer enn 20 000 eksemplarer, mot 41 titler i 2015. De hundre mestselgende titlene i bokhandelen, sto for cirka 17% av antall solgte bøker.

  Salgskurven i norske bokhandler er med andre ord bratt, med få titler som selger mye, og en svært lang hale av bøker som selger i færre eksemplarer. Medianen for solgte eksemplarer av en bok utgitt i 2022 var 127 bøker. Det betyr at halvparten av bøkene som kom ut i fjor solgte i over 127 eksemplarer (i bokhandelen), og halvparten solgte under.

Hva slags bøker kjøper vi?

 • Innbundet skjønnlitteratur selger mest

  38% av bøkene som ble solgt i 2022 var innbundet skjønnlitteratur (bokgruppe 4), mens 30% var innbundne sakprosabøker (generell litteratur). Pocketbøker utgjorde 32% av bøkene som ble solgt i 2022, noe som betyr en svak økning fra i fjor.

  Hvis vi bare ser på norsk (og ikke oversatt) litteratur, ble det solgt nesten dobbelt så mange norske sakprosabøker sammenlignet med norsk skjønnlitteratur.

  Ellers kjøpte vi blant annet:

  • 634 776 romaner for voksne (bokgr. 411 og 421) fordelt på 5115 titler.
  • 43 846 lyrikkbøker for voksne (bokgr. 413 og 423) fordelt på 1490 titler.
  • 344 843 krim- og spenningsbøker for voksne (bokgr. 417 og 427) fordelt på 1526 titler.
 • Backlist utgjør en viktig del av boksalget

  Selv om årets bøker er viktig for salget i bokhandelen, utgjør de bare omkring en tredjedel av det totale boksalget.

  Excel  Copy  

  I 2022 utgjorde årets bøker ca 35% av totalt antall solgte bøker (volum). Fjorårets bøker utgjorde ca 33% av salget, mens eldre bøker utgjorde ca 42% av det totale boksalget i bokhandelen.

  De nye titlene som er i fastpris, har imidlertid mye å si for lønnsomheten for bokhandelen. Det er disse som gjør det mulig for bokhandelen å tilby leserne det store utvalget av bøker totalt.

Andre nøkkeltall for 2022

 • Antall bokhandler holder seg stabilt høyt

  Per 31.12.2022 har Bokhandlerforeningen 483 medlemmer. Medlemstallet har vært stabilt de siste fire årene.

  Det betyr at vi i Norge har en høy bokhandlerdekning, med én bokhandel per 11 000 innbyggere. Dekningen er god over hele landet: 89% av Norges befolkning bor i en kommune med minst én bokhandel, og cirka halvparten av Norges kommuner har minst én bokhandel. Dette er betydelig høyere dekning enn våre skandinaviske naboland.

  (Da de aller fleste bokhandlene i Norge er medlem i Bokhandlerforeningen, legger vi til grunn at våre medlemmer til stor del utgjør antall bokhandler i Norge.)

 • Boksalget er fordelt på mange forlag

  Bokhandelen selger bøker fra et stort mangfold av forlag. I 2022 ble det solgt bøker fra 1330 forskjellige eierforlag (vareeiere). De hundre mest solgte titlene i bokhandelen i 2022 kom fra 19 forskjellige forlag.

  48% av de solgte bøkene i bokhandelen (volum) i bokhandelen i 2022 kom fra forlagshusene Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug*. Erik Myhres rapport rapport om utviklingstrekk i bokmarkedet (2021) konkluderte med at andelen solgte bøker som kom fra de største forlagene ikke hadde økt i perioden 2010-2020, og at vertikal integrasjon ikke ga økte andeler i bokhandelen.

  *Tallet kan ikke uten videre sammenlignes med tallene som blir oppgitt i rapporten, da de ikke er hentet ut på samme måte.

 • Dette kostet en ny bok

  Den gjennomsnittlige prisen på en ny bok (i fastpris) som ble solgt i bokhandelen i 2022, var 298 kroner. Dette er ekskludert rabatten på 12,5% som gis hos noen bokhandler ved klikk og hent og netthandel.

  Bokhandlerforeningen sitter ikke på gjennomsnittlige salgstall på bøker i fripris, da prisen på disse varierer fra bokhandel til bokhandel, men tallet ligger antagelig betydelig under.

 • Flest solgte bøker i desember

  I uke 51 ble det solgt nærmere 450 000 bøker i norske bokhandler, flere enn noen andre uker i året. Salget i bokhandelen i 2022 fulgte ellers samme utvikling som andre år, med en markant økning i salget i ukene før jul samt en økning rundt Mammutsalget.

 • Disse bøkene og forfatterne solgte best i 2022
  • Tor Åge Bringsværd solgte til sammen 165 forskjellige titler (isbn) i bokhandelen i 2022, og ble dermed den forfatteren med flest titler i salg i 2022.
  • Jørn Lier Horst var den forfatteren som totalt solgte flest bøker (størst volum).
  • Den mestselgende boka i norske bokhandler i 2022 var Å vanne blomster om kvelden av Valérie Perrin.
  • Den mestselgende sakprosaboka var Min skyld av Abid Raja.
  • Camilla Brincks Mysteriet med hullet i veggen var den mestselgende barneboka.
  • Jo Nesbøs Blodmåne var den mestselgende nye norske boka.

Omsetning i bokhandelen 2022

 • Totalomsetning i bokhandelen (bøker og andre varer)

  Grafen under viser totalomsetning (for både bøker og andre varer som spill m.m.) i bokhandelen de siste årene. Økningen i 2022 skyldes i stor grad at Akademika ble med i innrapporteringen av tall fra og med 2022.

  Excel  Copy  

  Mens omsetningen er tilnærmet stabil, har kostander til blant annet lønn og husleie steget betraktelig siden 2008. Dette påvirker naturlig nok lønnsomheten i bokhandelen. Justert for prisstigning er nedgangen tydeligere, som grafen under viser.

  Excel  Copy  

   

 • Totalomsetning i bokhandelen, fordelt på bøker og andre varer i prosent

  Grafen under viser hvordan omsetningen i bokhandelen fordeler seg på salg av bøker og andre varer. Fordelingen av salget har holdt seg ganske stabil siden 2008 med en cirka 60/40 fordeling på salg av bøker og andre varer.

  Excel  Copy  

  På større steder vil bokhandelen typisk ha en større andel bøker og mindre andel andre varer. På mindre steder er bokhandelen avhengig av å selge en større andel andre varer for også å ha råd til å tilby bøker.