Høring – forslag til lov om omsetning av bøker (boklov) (15.03.2013)

Til: Kulturdepartementet

15. mars 2013

Sammendrag
Bokhandlerforeningen støtter formålet med bokloven slik det fremkommer i § 1:

«Formålet med denne lov er å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur, samt god tilgjengelighet over hele landet. Særlig viktig er det å ivareta forfatteren og leseren. Loven skal bidra til å fremme kultur og kunnskapsformidling og styrke norsk språk og skriftkultur».

Vi mener det er viktig med rom for konkurranse slik at det stimuleres til utvikling og innovasjon i et marked i endring. Vi mener at en periode med fastpris i bokens første utgivelsesår er avgjørende for å:

 • Sikre forfatternes rammevilkår.
 • Sikre bredde og dybde i produksjonen av norsk litteratur.
 • Gjøre det enklere for nye forfattere å bli utgitt.
 • Gjøre det mulig for bokhandlere å tilby flere titler enn de bøkene som er lønnsomme isolert sett.
 • Sikre god tilgjengelighet og bredt utvalg for leseren.
 • Bevare norsk språk.

Nedenfor kommenterer vi de enkelte høringsspørsmålene og peker på hvordan vi mener lovens formål og disse prinsippene best blir ivaretatt. Etter vårt syn bør en lov som skal bidra til å sikre dette formål bygge på noen enkle prinsipper:

 • Loven må stimulere til innovasjon og utvikling.
 • Loven må videreføre dagens fastprisordning for alle formater.
 • Loven må legge til rette for at det kan inngås kollektive avtaler som støtter opp under målene i litteraturpolitikken gjennom å sikre en effektiv distribusjon av bøker.
 • Loven må legge til rette for virksom konkurranse.
 • Loven må sikre gode vilkår for små og uavhengige aktører.