Høringssvar – ny lov om offentlige anskaffelser

Ny lov om offentlige anskaffelser (NOU 2023: 26) foreslår å heve grensen (terskelverdien) for når en anskaffelse må ut på anbud. Utvalget foreslår å øke verdien fra dagens 100 000 kroner til 300 000 kroner. Bokhandlerforeningen støtter forslaget. Les vårt høringssvar.
									
LUKK
LOVENDRING: Norge skal få ny lov om offentlige anskaffelser. Bokhandlerforeningen har gitt høringssvar.

Høringssvar NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser

Svar på utvalgets vurdering knyttet til terskelverdier og avgrensing mot anskaffelser under 300 000 kroner, drøftet i kapittel 22.5.1.

Bokhandlerforeningen støtter å heve terskelverdien for lovens anvendelse, og at innslagspunktet inflasjonsjusteres med jevne mellomrom.

Bokhandlerforeningen arbeider for å styrke litteraturen og bokas plass i samfunnet. Foreningen skal sikre at bokhandlere har forutsigbare rammevilkår som bidrar til at folk i hele landet får tilgang til et mangfold av litteratur.

Bokhandlerforeningen mener at en økning i terskelverdien kan bidra til at flere kommuner velger lokale leverandører. Hvis terskelverdien økes fra 100 000 til minimum 300 0000 kroner, vil kommunene i større grad kunne legge til rette for lokalt næringsliv, som igjen vil kunne komme innbyggerne til gode. Økning i terskelverdi vil forenkle kjøps- og anbudsprosessen, og gi kommunene større fleksibilitet. Det kan bli enklere for kommunen å kjøpe større deler av et anbud lokalt, samt gjøre flere enkelt-innkjøp lokalt i løpet av ett år uten å overstige grensen for anskaffelsesregelverket.

Utvalgets forslag støtter opp under både Hurdalsplattformen og formålet i Bokloven. Hurdalsplattformen ønsker å ivareta fysiske butikker som er viktige for lokalsamfunnet. Boklovens formål er å legge til rette for at folk over hele landet skal ha tilgang til et mangfold av litteratur. Her har fysiske bokhandler en vesentlig rolle. Kommuner som aktivt legger til rette for lokale innkjøp, bidrar til å sikre bokhandelens økonomi, og dermed befolkningens tilgang til et mangfold av bøker.