Hvordan sikre at bokhandelen også blir en handelsplass for digitalt innhold (Digitaliseringsrapport 2008)

									
LUKK

Digitalisering gir bransjen en unik mulighet til å videreutvikle markedet for litteratur. Det er store muligheter for bokhandelen til å ta sin rettmessige andel av et e-bokmarked. Aktive og kompetente bokhandlere er en fordel for både leser, forlag og bransjen samlet.

Bokhandlerne er på offensiven på mange områder og denne rapporten er ment som et aktivt hjelpemiddel på digitaliseringsveien. Bokhandelen må ta en verdiøkende rolle i formidlingen av all litteratur, uavhengig av formater og distribusjonsform. Bokhandelen vil vise hele bredden av bøker i fremtiden og nå nye lesergrupper, uansett format. Digitaliseringsgruppa mener vi har et momentum nå.

Mandat
«Hvordan sikre at bokhandelen også blir en handelsplass for digitalt innhold».

Styrende prinsipper:
1) Leserstyrt utvikling
2) Ivareta rettighetshavernes behov.

«The tipping point»
Digitaliseringsgruppen er av den oppfatning at vi nærmer oss «the tipping point», hvor et digitalisert marked vil ha en betydning, og at det vil påvirke hverdagen til forlag og bokhandel. Vi tror tre avgjørende faktorer må være på plass før vi når dette punktet:

 1. Utvalg: Det må finnes et tilstrekkelig stort utvalg /sortiment av digitale tekster å få kjøpt på en enkel måte.
 2. «Cool tool»: Det finnes en «cool tool», en leseplate som brukermessig overgår dagens varianter.
 3. Kopibeskyttelse (DRM): Man har fått etablert tekniske systemer som ivaretar rettighetene til forlag/forfatter.

Digitaliseringsgruppen mener at alle de tre ovennevnte faktorer for «the tipping point» er til stede nå eller i veldig nær fremtid. Vi antar at markedet for ebøker vil nå «the tipping point» om 2 – 5 år fra nå.

Overordnet konklusjon
1) Bransjesamarbeid: Dersom bokbransjen skal få utnyttet de muligheter digitalisering kan gi må dette blant annet skje gjennom et samarbeid mellom forleggere og bokhandlere. Vi mener at forlagenes samarbeid med bokhandelen må skje ut fra to strategiske hensyn:

 1. Sikre distribusjon og bredde av egne utgivelser.
 2. Opprettholde diversifisering av salgskanaler.

2) Initiativ og vilje til handling: Det er avgjørende at bokhandelen selv viser initiativ og vilje til handling. Gjennom egne initiativ og handlinger har bokhandelen mulighet til fortsatt å være det naturlige stedet å handle bøker, og til å ta sin andel innen det digitale markedet.

Anbefalinger

 1. Felles standarder og format.
 2. Bokdatabasen AS som felles plattform.
 3. Fellesløsninger for digital markedsføring.
 4. Bokhandlerforeningen som ressursbank.
 5. Den digitale fysiske bokhandelen.
 6. Print-on- demand.
 7. Utnytte de globale muligheter.
 8. Vilje til å eksperimentere.
 9. Mva fritak og faste priser

Våre konklusjoner finnes i rapporten, men på et overordnet nivå kan vi slå fast at; Ja, det er store muligheter for bokhandelen, men det forutsetter en del tiltak fra bokhandelen selv. Gjennom rapporten ønsker vi å gi bokhandler og kjeder et bedre kvalitativt grunnlag til å velge sin strategi og sine handlinger. Vi mener at det er avgjørende at hver enkelt aktør aktivt og bevisst utvikler sin rolle i takt med de endringene som kommer for å opprettholde og utvikle sin plass bokmarkedet.

Styret i Bokhandlerforeningen har vært orientert om vårt arbeid underveis, og har bl.a. behandlet og godkjent tiltak som vi har foreslått i prosessen: «Bla i bok» og «eLex»

Vi håper våre anbefalinger vil inspirere til handling. For selv om vi ikke vet når den «digitale revolusjonen» skjer, eller hvordan den vil skje, er vi sikre på at dette vil endre rammebetingelsene for alle som er i bokbransjen.

Med beste hilsener Digitaliseringsgruppa
Arild Bjørn-Larsen, leder (markedsdirektør i Norli)
Pål Løwe (salgs- og markedsdirektør i Akademika)
Erik Jansson (nøkkelmedarbeider i Key Concept)
Randi Øgrey (direktør Bokhandlerforeningen)
Anne Schiøtz (rådgiver i Bokhandlerforeningen)

Oslo, 6. juni 2008