Innspill til Stortinget og Kulturdepartementet om bokloven

Bokhandlerforeningen foreslår å ta avanseregulering ut av loven eller endre denne paragrafen. Dette understøttes av ny rapport. Videre mener vi det er vesentlig både for studenter og norsk fagspråk at fag- og lærebøker inkluderes i loven. Se våre innspill til Stortingets og Kulturdepartementets arbeid med bokloven her.
									
LUKK
Den 27.04.2023 var det åpen høring på Stortinget om proposisjonen til den nye bokloven.

I disse dager skal bokloven behandles av Stortinget, samtidig som Kulturdepartementet (KUD) skal utarbeide forskriftene til loven. I denne saken kan du lese om innspillene vi har kommet med i denne prosessen.

Vårt innspill til Stortinget

Om avanseregulering

Den nye boklovenproposisjonen foreslår at det skal settes et tak og et gulv (en maksimal- og minimumssats) på den innkjøpsrabatten forlaget kan gi til bokhandelen.

Bokhandlerforeningen mener imidlertid ikke det er grunnlag for å innføre avanseregulering. I en ny rapport utarbeidet av Menon Economics, finner de at de små og uintegrerte forlagene opererer med “markant lavere rabatter enn de større forlagene.” Rapporten konkluderer med at loven vil kunne virke mot sin hensikt, gjennom å gi de små forlagene dårligere vilkår og bidra til at distriktsbokhandler legges ned. Utredningen anbefaler å ikke innføre avanseregulering.

På bakgrunn av dette har Bokhandlerforeningen spilt inn at lovens § 12 må  fjernes. Som et minimum bør første ledd i § 12 endres, fra at det skal være en maksimal- og minimumssats, til at departementet kan gi en forskrift om dette.

Hvis vi får en lov som gjør at bokhandelen tjener mindre penger på bøker, vil det ramme leseren på minst to måter:

  • Bokhandelen vil bli tvunget til å satse på mer lønnsomme varer enn nye bøker.
  • Bokhandler som allerede har lav lønnsomhet måtte legge ned. Dette vil særlig gå utover bokhandler som ligger i distriktene.

Om fag- og lærebøker

Når det gjelder fagbøker, har Bokhandlerforeningen spilt inn til Stortinget at det er avgjørende at disse fortsetter å være en del av bokloven.

Det vil sikre et levende norsk fagspråk, og sørge for at studenter og andre fortsetter å ha god tilgang til faglitteratur på norsk, både i små og store fag. Inkludering av fagbøker i loven er avgjørende for at campusbokhandlene overlever, noe studentene gjentatte ganger har understreket at er viktig for dem. Bokhandlerforeningen mener ikke bokloven er til hinder for innovasjon.

  • Her kan du høre høringsinstansenes innspill til Stortinget (Gå til 56:16 for å se Bokhandlerforeningens innspill).
  • Her kan du lese hele Bokhandlerforeningens høringssvar til bokloven. 

Vårt innspill til Kulturdepartementet om forskrifter

Bokhandlerforeningen har vært tydelig i alle våre innspill på at vi er imot innføring av avanseregulering. Hvis Stortinget likevel velger å innføre avanseregulering, er det imidlertid avgjørende at bokhandelens betingelser ikke bli dårligere enn i dag.

Da er det nødvendig med et stort rabattvindu som tar utgangspunkt i dagens gjennomsnitt. Det er også viktig at forskriftene åpner for reelle forhandlinger mellom partene. Slik vil man redusere risikoen for utilsiktede skadevirkninger for enten forlag eller bokhandel, og dermed for leseren.

Hva er avanseregulering (regulering av innkjøpsrabatt)?

Reguleringer av innkjøpsrabatten (avanseregulering) vil si at loven setter begrensninger på hvilken rabatt forlaget skal og kan gi bokhandelen.

Innkjøpsrabatt viser til hvor stor andel av fastprisen på en bok bokhandelen sitter igjen med. En høy rabatt gir bokhandelen større overskudd fra boka, forutsatt at boka blir solgt i løpet av fastprisperioden. Dette overskuddet må igjen brukes på å dekke bokhandelens kostnader knyttet til for eksempel lønn og leieutgifter.

Det er ingen andre europeiske boklover, og ingen andre næringer i Norge, som har sammenlignbare reguleringer.