Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler & Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa, ”Til bokas pris” (16.04.2012)

Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa, ”Til bokas pris” av Tore Slaatta og Helge Rønning, og Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler av Oslo Economics

Bokhandlerforeningen mener at en kunnskapsbasert beslutning om fremtidige rammevilkår for litteratur er et klokt valg. Vi vil kommentere rapportene og supplere med fakta og informasjon der vi mener det er utilstrekkelig eller behov for korrigeringer.

Følgende standpunkt vil bli nærmere begrunnet:

  • Bokhandlerforeningen støtter en boklov som bygger på fastpris på ny litteratur på norsk uavhengig av format.
  • Fastprisperioden for fagbøker (bokgruppe 2) må være minst 2 år.
  • Bokhandlerforeningen mener en lov må fastslå prinsipper som sørger for litteraturabonnement og skaffe- og leveringsplikt av bøker.

Oppsummering
Både ”Til Bokas pris” og ”OE- rapporten” slår fast at dagens litterære virkemidler virker.

I begge rapportene finnes sterk støtte for bokhandelens betydning for å gjøre bøkene tilgjengelige, og formidlet til leseren. Dette anses som viktig for å ivareta bokas unike kulturelle posisjon i enhver befolkning.

Rapportene beskriver at bokhandelen opplever sterkt press fra andre distribusjonskanaler og at dette svekker vår viktige rolle for å tilgjengeliggjøre et bredt utvalg av titler og reduserer viktige bidrag i et levende lokalsamfunn. En fripris vil sette kraftig fart på en forverring. En boklov vil derimot i større grad sørge for å opprettholde bokhandelens rolle for økt lesing.

Distribusjonsformene for bøker er i stor utvikling og endring. Dette mener vi, på linje med både forleggere og forfattere, er til det gode for leseren og lesingen. Valgfrihet med hensyn til kjøpskanal og format av bøker møter de behov befolkingen har og vil etterspørre. Det innebærer en stor omstilling for den tradisjonelle bokhandelen med en bevegelse over i andre forretningsmodeller.

Det er selvsagt at vi som bransje både skal bidra til å utvikle, og tilpasse oss det kjøpsmønster leserne foretrekker.  I dag kjøper de fleste bokkjøperne fremdeles bøkene i den tradisjonelle bokhandelen (91 prosent) mens rundt 24 prosent kjøpte bøker i norske nettbokhandel og 16 prosent handlet bøker i utenlandske nettbokhandlere. Det er et godt stykke igjen før e-bøker er et betydelig format for folk flest. 9 prosent av befolkningen leste minst en e-bok i 2011, mens 7 prosent av befolkningen kjøpte minst en e-bok. Det er god grunn til å mene at den ”spagatøvelsen” som bokhandlere står i vil vare i mange år, men bevegelsen vil gå fra det tradisjonelle og over i det digitale.

Det er grunn til å peke på bekymringen som fremsettes i rapportene, og av mange andre norske og europeiske aktører, blant andre fra Senter for strategisk analyse i Frankrike2, når det gjelder bortfall av den fysiske bokhandelen og konsekvensene av dette for lesingen. (Mer utdyping av dette senere i notatet). Vi mener det er avgjørende å sørge for en utvikling hvor nett og fysisk bokhandel utvikles i en god sameksistens, siden de til dels fyller ulike roller. Uansett mener vi det er viktig å sikre at grunnlaget må være å formidle både mangfold og bredde av litteratur ut til folk uansett hvor de bor. Spørsmålet vil være hvordan vi best opprettholder spredning av mangfold og bredde, og hvilken rolle bokhandlere, med sin fagkompetanse på formidling av litteratur, skal spille i distribusjonen.

Bokhandlerforeningen mener en boklov med faste priser, som sikrer lik pris på ny litteratur på norsk, til samme tid over hele land, best vil ivareta de litteraturpolitiske målsetningene om bredde, kvalitet og tilgjengelighet. Fastprissystemet bidrar til at forlag og bokhandlere kan satse på kulturell verdi, og ikke bare ta kommersielle hensyn. Dette gir rom for flere nye forfattere og gir et større mangfold for leseren. Faste priser bidrar til økt og mer reell konkurranse for det som er viktig for boka, fordi det da vil handle om det viktigste; innholdet, den kunstneriske verdien og den redaksjonelle kvaliteten. Dette er kulturpolitiske argumenter som også er gyldige i en digitalisert bokbransje.

Med dagens rammevilkår kan vi si at bokmarkedet er tilbudsbasert fordi det ikke først og fremst er etterspørsel som styrer produksjon og distribusjon. En friprissituasjon vil i større grad føre til et etterspørselsbasert marked. Reguleringer på kulturfeltet er ofte ønskelige for å sørge for at tilbudet blir bredere og mer tilgjengelig enn hva tilfellet ville vært uten reguleringer.

Bokhandlerforeningen mener det avgjørende er at vi lovfester de grunnleggende elementene i dagens bokavtale, med fastpris på bøker som sikrer lik distribusjon av ny litteratur på norsk til samme tid over hele landet. Det handler om å lage et varig og robust system som verner om lesingen og sikrer den rette balansen mellom marked og demokratiske prinsipper. Tiden er nå
moden for en boklov.