Bokloven på høring: Her er Bokhandlerforeningens høringssvar

– Bokhandlerforeningen ønsker en boklov velkommen! Men vi advarer sterkt mot å innføre avanseregulering som et «føre-var-tiltak» for å løse et problem man ikke vet finnes, med et virkemiddel man ikke kjenner effekten av, sier Bokhandlerforeningens direktør Anne Schiøtz.
									
LUKK

Her kan du laste ned hele Bokhandlerforeningens høringssvar>

Lovfestet fastpris vil sikre likere pris og tilgang til litteratur 

Tidligere i høst ble den nye bokloven sendt på høring. Nå har Bokhandlerforeningen levert sitt innspill til hvordan loven bør utformes.  

– Bokhandlerforeningen ønsker bokloven velkommen! Fastprisen er viktig fordi den bidrar til at vi fortsett kan være et lesende folk med god tilgang på bøker på vårt eget språk, uansett hvor i landet vi bor. Dette gjelder også for fag- og lærebøker, sier Schiøtz.

– Samtidig advarer vi mot at loven detaljregulerer forhandlinger mellom ulike parter. Det vil begrense bransjens dynamikk og gi motsatt effekt av hva som er formålet med loven. 

I høringsnotatet ber departementet om innspill på følgende tre punkter: Hvorvidt det skal innføres reguleringer på forhandlinger mellom forhandler og leverandør (avanseregulering), om fagbøker for profesjonsmarkedet og lærebøker for høyere utdanning skal omfattes av loven og fastprisperiodens lengde. Under følger en kort oppsummering av Bokhandlerforeningens innspill på dette.

Ikke dokumentert behov for å innføre avanseregulering 

Bokhandlerforeningen advarer sterkt mot å innføre reguleringer i forhandlinger mellom forhandler og leverandør. Utgangspunktet for at departementet vurderer avanseregulering er, slik vi forstår det, faren for mulige uheldige konkurransevridende effekter av vertikal integrasjon. Men det er ingenting som tilsier at vertikal integrasjon utgjør et reelt problem i dagens marked. Norge har et velutviklet bokhandlernett og en rik flora av forlag hvor bøkene når ut til leserne. Bokhandelen har aldri solgt en større bredde fra flere forlag enn nå. 

En inngripende detaljregulering av forhandlinger mellom forhandler og leverandør begrenser bransjens muligheter til å selv finne effektive og bærekraftige løsninger i et marked som er i stadig endring. Med avanseregulering frykter vi at rabattnivået presses ned og låses på et nivå som ikke er bærekraftig, og som svekker bokhandelens økonomi og evne til å være til stede der kundene er. Dette vil gå ut over hele bransjen, og vil virke mot lovens formål.

Bokhandlerforeningen er sterkt imot å innføre en avanseregulering som et «føre-var-tiltak» for å løse et problem man ikke vet finnes, med et virkemiddel man ikke kjenner effekten av, sier Schiøtz.

Lære- og fagbøker må være en del av bokloven  

Fastpris på fag- og lærebøker vil sikre at det skrives og utgis lærebøker på norsk i alle fag, og at studenter og allmennheten har tilgang til forskningsbasert faglitteratur på norsk. Det vil ivareta små fag med særskilte behov for lærebøker, og sørge for at man kan tilby stabile og forutsigbare rammevilkår for norske forskere som publiserer sin forskning i bokformat.  

Bokhandlerforeningen mener ikke at fastprisen vil være til hinder for innovasjon. Også innenfor et fastprissystem er leverandører og forhandlere stort spillerom for å tilby gode og fleksible løsninger til studentene. 

Vi har forståelse for at bruktbokmarkedet for fag- og lærebøker utgjør en utfordring for forlagene. Men vi kan ikke se hvordan dette vil bli løst gjennom å fjerne fastprisen, med mindre man ser for seg en fullstendig overgang til proprietære digitale tilgangsløsninger. En slik utvikling mener vi vil ha en rekke uønskede konsekvenser: Først og fremst at det vesentlig reduserer studentenes og allmenhetens tilgang på faglitteratur i de formatene de selv ønsker, sier Schiøtz

En fjerning av fastprisen vil også med stor sannsynlighet føre til nedleggelse av campusbokhandler, samtidig som fag- og lærebøker ikke lenger vil omfattes av skaffe- og leveringsplikten. 

12 måneders rullerende fastpris per format ivaretar både lesere, forfattere og bransjen 

12 måneders rullerende fastpris per format, vil ivareta lesernes ønsker om at det ikke går for lang tid før den innbunde boka kan settes ned i pris. Samtidig sikrer det en nødvendig økonomi i bransjen som gjør at det kan skrives, utgis og formidles et stort mangfold av titler, sier Schiøtz

Bokhandlerforeningen mener at en samlet fastprisperiode vil gi flere uheldige konsekvenser når det kommer til livssyklus og dynamikk for de ulike formatene, uten at det gir noen åpenbare fordeler som veier opp for dette. 18 måneders fastprisperiode vil gi for lang fastprisperiode på den innbundne boken, mens 12 måneders samlet fastprisperiode vil gi altfor kort fastprisperiode, særlig for pocketboken.  

Hvis man likevel lander på en samlet fastprisperiode, foreslår vi at forlagene gis mulighet til å sette ned fastprisen på den innbundne boken og e-boken, til en ny og lavere fastpris når pocketboken kommer.