Bokloven er klar: Oppsiktsvekkende at regjeringen innfører avanseregulering

Bokhandlerforeningen ønsker en boklov med faste priser på nye bøker velkommen, men er sterkt kritiske til at regjeringen foreslår å innføre avanseregulering. – Det blir som å bruke en medisin man ikke har testet ut, på en person man ikke vet om er syk, sier Bokhandlerforeningens direktør Anne Schiøtz.
									
LUKK

Positive til fastpris – men svært bekymret over forslag om avanseregulering

I dag, 31. mars 2023, har regjeringen lagt frem forslaget til den nye bokloven for Stortinget. 

– Bokhandlerforeningen mener en boklov med faste priser på nye bøker, og fag- og lærebøker, er et avgjørende virkemiddel for å fortsatt sikre lesere over hele landet god tilgang på et mangfold av litteratur, sier Schiøtz. – Samtidig mener vi det er oppsiktsvekkende og dypt bekymringsfullt at regjeringen foreslår å innføre et så inngripende tiltak som avanseregulering uten å kunne dokumentere verken behovet for eller konsekvensene av dette.   

Strider mot utredningsinstruksen 

Bokhandlerforeningen mener ikke  at det er grunnlag for at loven skal regulere inntektsfordelingen mellom forhandler og leverandør (avanseregulering). I høringsnotatet til bokloven står det tydelig at Norge allerede har et velutviklet bokhandlernett og en rik flora av forlag hvor bøkene når ut til leserne.  

– Hvis Stortinget skal innføre et så inngripende tiltak som avanseregulering, må regjeringen kunne dokumentere at det finnes et problem, og utrede hvilke konsekvenser det kommer til å ha. Det har man ikke gjort her. Dette strider mot utredningsinstruksen, sier Schiøtz. 

– Å innføre avanseregulering i dag, blir som å bruke en medisin man ikke har testet ut, på en person man ikke en gang vet om er syk – og dermed risikere alvorlige bivirkninger. Det er heller ingen andre europeiske boklover som har sammenlignbare reguleringer.   

Avanseregulering vil gi leserne dårligere tilgang til bøker  

Bokhandelen leverer allerede på sitt samfunnsoppdrag om å levere et stort mangfold av litteratur ut til norske lesere: Bare i 2022 solgte bokhandelen 50 000 forskjellige titler fra over 1 300 forskjellige forlag. 

– Det er utelukkende i bokhandelens interesse å ivareta både små forlag og bokhandler. Dette er allerede regulert i dagens bokavtale*. Men avanseregulering vil svekke en allerede presset bokhandlerøkonomi, og redusere bokhandelens evne til å være til stede der kundene er. For leserne vil det bety dårligere tilgang på bøker, særlig på mindre steder. Det vil gå ut over hele bransjen, og ha motsatt effekt av hva som er formålet med loven, sier Schiøtz.   

Hun legger til at bransjen står overfor store endringer, og at det derfor er avgjørende at vi får en enkel boklov uten for mye detaljreguleringer.    

– Avanseregulering begrenser bransjens muligheter til å selv finne effektive og bærekraftige løsninger i et marked som er i stadig endring. Det vil svekke bokens evne til å konkurrere med andre tjenester og produkter. I en tid hvor vi ser at særlig unge leser mindre, vil det være svært urovekkende. 

Lovfestet fastpris – også for fag- og lærebøker  

I proposisjonen slås det fast at fag- og lærebøker vil være omfattet av den nye bokloven. Dette betyr at også disse bøkene vil være bundet av fastprisen.   

– Dette er en avgjørelse vi vet at både bokhandlere, studentene, Språkrådet og fagbokforfatterne er svært fornøyde med. Fastprisen bidrar til at det skrives og utgis lærebøker på norsk i alle fag, og gir studenter og allmennheten tilgang til forskningsbasert faglitteratur på norsk, sier Schiøtz.  

– Bokhandlerforeningen mener bestemt at bokloven ikke vil være til hinder for innovasjon i konkurranse med utenlandske aktører. Det er ingenting som er i veien for verken lage eller oppdatere gode digitale læringsmidler i dag.  

– En overgang til rene abonnementstjenester mener vi vil ha en rekke uønskede konsekvenser. Blant annet vil den frata studentene muligheten til å velge de formatene de selv ønsker. En fjerning av fastprisen vil også med stor sannsynlighet føre til nedleggelse av campusbokhandler, samtidig som fag- og lærebøker ikke lenger vil omfattes av skaffe- og leveringsplikten. Til sammen vil dette drastisk redusere allmenhetens tilgang til å kjøpe og eie faglitteratur. 

Leveringsplikt til bibliotek 

– Norges litterære infrastruktur er også basert på en god balanse mellom gratis tilgang til bøker i bibliotek og gode kommersielle tjenester. Dette er det vesentlig å ivareta også i fremtiden, sier Schiøtz.  

Bokhandlerforeningen mener at det skal være mulig å låne både e-bøker og lydbøker i biblioteket. Men hvordan dette skal løses i praksis mener vi at partene må forhandle om å bli enige om i fellesskap. 

12 måneders rullerende fastprisperiode 

– Bokhandlerforeningen mener dagen ordning med fastpris frem til 1. mai fungerer godt. Men 12 måneders rullerende fastpris per format, vil fortsatt ivareta lesernes ønsker om at det ikke går for lang tid før den innbundne boka kan settes ned i pris. Samtidig sikrer det en nødvendig økonomi i bransjen som gjør at det kan skrives, utgis og formidles et stort mangfold av titler, sier Schiøtz. 

* I dagens bokavtale står det følgende: «Innkjøpsavtalene skal bidra til å fremme effektivitet samtidig som det skal tas hensyn til mindre aktørers bidrag til spredning og mangfold av bøker». 

Kontaktinformasjon:  

Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen, +47 91185604