Bokhandlerforeningens innspill til partiprogram 2025-2029

Våren 2024 har Bokhandlerforeningen levert innspill til de ulike politiske partienes arbeid med program for perioden 2025-2029. Les våre innspill her.
									
LUKK

Bokhandlerforeningen er interesseorganisasjonen for alle landets bokhandler. Foreningen arbeider for å styrke litteraturen og bokens plass i samfunnet. Vi skal sikre at bokhandlerne har gode rammevilkår som bidrar til at folk i hele landet har tilgang til et mangfold av litteratur. 

Til partienes arbeid med partiprogram for valgperioden 2025-2029 har Bokhandlerforeningen levert innspill innen områdene:

 • kultur og litteratur
 • distriktspolitikk og levende lokalsamfunn
 • skole og høyere utdanning

Vi ønsker alle partiene lykke til med programarbeidet, og ser frem til videre samarbeid.

Innspill til kultur- og litteraturpolitikk

Bokhandlerforeningen foreslår å….

 • Styrke og ivareta rammebetingelser for forfattere, forlag, bokhandler og bibliotek.   
 • Utvide innkjøpsordningene og styrke forfatterstipendene.  
 • Sikre fortsatt merverdifritak på bøker.   
 • Sikre opphavsrettigheter til åndsverk. 
 • Styrke leseorganisasjoners arbeid. 
 • Sikre en god balanse mellom gratis tilgang til bøker i bibliotek og gode kommersielle tilbud i bokhandelen, uavhengig av format.  

Innspill til distriktspolitikk og levende lokalsamfunn 

Bokhandlerforeningen foreslår å….

 • Fortsette å satse på bokhandelens og bibliotekenes roller som viktige samfunnsaktører i lokalsamfunnene. 
 • Videreføre Merkur-bok. 
 • Heve terskelverdien for offentlige anskaffelser. 

Innspill til skole og høyere utdanning  

Bokhandlerforeningen foreslår å….

 • Forsterke lesetiltak i skolen og sikre godt utvalg av relevante bøker og pedagogisk veiledning i landets skolebibliotek. 
 • Sikre en kunnskapsbasert balanse mellom fysiske og digitale læremidler i opplæringen. 

Forslagene er fremmet med følgende begrunnelser:

Vi må forsvare ytringsfriheten og styrke lesing

Leserundersøkelsen viser at vi leser mindre. Det er en alvorlig utfordring for Norge som nasjon. I et demokratisk samfunn er bøker viktige. Bøker underholder, trener leseferdigheter, gir leseglede og identitetsfølelse og styrker ytringsfrihet og mangfold.

Litteraturen kan gi nye perspektiver og kunnskap, øke kritisk tenkning og bekjempe fordommer. Friheten til å kunne skrive og lese hva man vil, samt å finne kunnskap og inspirasjon i et bredt spekter av litteratur, er avgjørende for et rikt kulturliv og demokratiet. Derfor trenger vi gode og forutsigbare rammevilkår for forfattere, forlag, bokhandlere og bibliotek.

Sikre fortsatt merverdifritak for bøker  

I et lite språksamfunn som Norge er det spesielt viktig å sørge for at vi har en rik litteratur på morsmålet vårt. Her er momsfritak for bøker avgjørende.  

Momsfritaket sørger for at bokprisene kan holdes på et lavere nivå. Dermed blir litteraturen tilgjengelig for flere. Frihet til å kunne velge blant et stort utvalg av bøker er viktig for å øke leseglede og -ferdigheter. Årlig selges det over 50 000 forskjellige bøker i norske bokhandler. Noen få bøker selger i store volum, men de fleste selger få eksemplar. (I 2023 utgjorde de 100 mest solgte titlene kun 17 prosent av det totale volumet).  

Økonomien i norsk bokbransje er sårbar. Et kutt i kostnader tilsvarende provenyet er ikke gjennomførbart om man samtidig vil opprettholde de litteraturpolitiske målene om mangfold og tilgjengelighet. I en tid med presset økonomi hvor lesing og det norske språk møter stadig større konkurranse, kan vi ikke fjerne politiske tiltak som fungerer. Det er derfor vesentlig å opprettholde merverdifritaket for bøker.  

Sikre forfattere forutsigbare og gode rammevilkår  

Det norske litterære systemet har lykkes i å få frem forfattere i verdensklasse. Det tar gjerne mange år å bygge opp et forfatterskap. Da trengs forutsigbarhet og gode rammevilkår. De siste årene har antall solgte titler i bokhandelen økt, mens antall eksemplar per tittel går ned. Den store bredden og tilgjengeligheten til litteratur er en berikelse for samfunnet og leseren.

Imidlertid selger de aller fleste forfattere et begrenset antall av bøkene de skriver. Svært få kan livnære seg av å selge bøker. Derfor trenger vi målrettede litteraturpolitiske tiltak som boklov med fastpris på nye bøker, momsfritak, innkjøpsordninger og forfatterstipend. I tillegg må vi sikre opphavsrettigheter til åndsverk.  

Bokhandelens og bibliotekene i lokalsamfunnet 

Både den fysiske bokhandelen og biblioteket er viktige kulturaktør i lokalsamfunnet. God tilgjengelighet til bøker hos bokhandel, bibliotek og andre litteraturhus er viktig for å bevare og styrke leselyst.  

Bibliotek og bokhandel har alltid utfylt hverandre. Samarbeidet er basert på en god balanse mellom gratis tilgang til bøker i bibliotek og gode kommersielle tilbud i bokhandelen. Slik må det også være fremover.

I dag er det er over dobbelt så mange som kjøper enn som låner bøker, viser Leserundersøkelsen. Åtte av ti bøker kjøpes i bokhandelen. Både bokhandel og bibliotek spiller avgjørende roller i å formidle et bredt utvalg av bøker til folk over hele landet. Begge er vesentlige for å fremme lesing.   

Videreføre Merkur-bok 

Den lille bokhandelen har et stort ansvar på små steder. Den er kulturbærer og skal tilby et mangfold av litteratur. Samtidig trenger bokhandelen flere bein å stå på for å drive lønnsomt. Mange bokhandlere jobber mer eller mindre alene. Merkur bok er en viktig ordning som bidrar til et faglig fellesskap og øker fagkunnskap. Den utvikler kulturarenaen i bokhandelen med digitale muligheter og styrker lønnsomheten i varesortimentet.

Merkur bok spiller også en vesentlig rolle ved generasjonsskifter, og bidrar til at flere bokhandler kan fortsette å spre leselyst med nye eiere. Mange av de som har deltatt på fagprogram i regi av Merkur bok, oppgir at deltakelsen har gitt viktig inspirasjon til å fortsette som distriktsbokhandler. 

Bevare god tilgjengelighet til bokhandel, også i distriktene

Norske bokhandler har en svært presset økonomi. Hvis bokhandelens rammebetingelser forverres, risikerer de minst lønnsomme bokhandlene å bli nedlagt. Det vil gå særlig utover tilgjengeligheten til bøker for innbyggere i distriktene. I tillegg mister lokalsamfunnet en viktig kulturaktør.  

Heve terskelverdien for offentlige anskaffelser

Bokhandlerforeningen mener at å øke terskelverdien for offentlige innkjøp kan bidra til at flere kommuner velger lokale leverandører.

Økt terskelverdi vil forenkle kjøps- og anbudsprosessen, og gi kommunene større fleksibilitet. Det kan bli enklere for kommunen å kjøpe større deler av et anbud lokalt, samt gjøre flere enkelt-innkjøp lokalt i løpet av ett år, uten å overstige grensen for anskaffelser.

Vi ser at kommuner som aktivt legger til rette for lokale innkjøp, for eksempel innkjøp av bøker til folke- og skolebibliotek, bidrar til å styrke bokhandelens økonomi. Dermed sikrer de også befolkningens tilgang til et mangfold av bøker.

Styrke landets skolebibliotek

Ønsker vi at barn og unge skal lese mer, må de ha tilgang til bøker. Derfor er det viktig å styrke skolebibliotekene og fremme lesetiltak.  

Bokhandlerforeningen mener at skolebibliotekene bør bli en integrert del av skolenes pedagogiske arbeid. Vi ønsker at innkjøpsordningen for skolebibliotek utvides og gjøres permanent. Samtidig er det vesentlig at skolebibliotekene også har økonomisk rom til å kjøpe inn bøker som ikke er en del av innkjøpsordningen. 

Sikre en god balanse mellom fysiske og digitale læremidler

Undersøkelser viser at vi leser mindre, og har vanskeligere for å konsentrere oss og lese lengre tekster. Studentundersøkelsen viser at over halvparten av norske studenter helst vil ha pensum på papir.

Behovet er stort for en kunnskapsbasert balanse mellom fysiske og digitale læremidler i årene fremover, både i grunnskolen og høyere utdanning.