Hva mener Bokhandlerforeningen om bokloven – og hvorfor?

Bokhandlerforeningen ønsker seg en enkel lov som gjør at vi kan fortsette å gi leserne et stadig bedre tilbud også i årene som kommer.
									
LUKK

Formålet med bokloven

Bokhandlerforeningen mener at bokloven må legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur for derved å sikre et bredt litteraturtilbud og god tilgjengelighet av bøker for alle i Norge. Loven må ivareta forfatter- og leserinteresser, og legge til rette for et mangfold av aktører og titler gjennom ulike plattformer og salgssteder. Den må også bidra til å fremme kultur- og kunnskapsformidling, og å styrke skriftkultur og norsk språk i begge målformer.

For å oppnå dette formålet mener Bokhandlerforeningen …

… at fastprisen må gjelde for alle bøker i alle formater og i alle kanaler 

Fastpris som virkemiddel har like stor betydning for alle publiseringsformater og kanaler. For at vi skal oppnå de litteraturpolitiske målene må loven være teknologinøytral – det vil si at den også må gjelde for e-bøker, lydbøker også videre.  

… at bokloven også må gjelde for fagbøker

Vi mener formålet med fastpris på skjønnlitteratur og sakprosa fortsatt også gjelder for fagbøker og lærebøker for høyere utdanning. Dette sikrer forutsigbare rammer for utgivelser av bøker på norsk for små fagfelt og bidrar til at gode fagbøker på norsk blir tilgjengelig for studentene gjennom bokhandelen på campus og på nett.

… at dagens fastprisperiode fungerer godt, men … 

Dagens fastprisperiode innebærer en fastpris i utgivelsesåret og frem til 1. mai påfølgende kalenderår. Denne ordningen mener vi fungerer godt. Det viktigste for Bokhandlerforeningen er imidlertid at forlagene faser inn de ulike formatene (som pocket og lydbok) på en måte som gjør at hvert format tar ut sitt økonomiske potensial.

… at muligheten for å gi rabatt på nye bøker bør fjernes

I dag kan alle salgskanaler for bøker gi inntil 12,5 prosent rabatt på fastprisbundne bøker. Vi mener denne muligheten bør fjernes. Rabatt på den faste bokprisen er en direkte motsetning til boklovens hensikt om å verne forhandlerleddet for priskonkurranse på nye bøker. En fjerning av rabatten vil bidra til likere konkurransevilkår mellom uavhengige bokhandler og kjedebokhandler/dagligvare og mellom fysiske butikker og nettbokhandel. Slik vil man ivareta boklovens formål om å sikre god tilgjengelighet til bøker over hele landet. 

… at ordningen med litteraturabonnement bør fastholdes 

Et litteraturabonnement er en ordning der bokhandelen får tilsendt førsteeksemplar av en rekke bøker til rabattert pris. De fleste bokhandler har et litteraturabonnement i dag. Dette bidrar til at kulturfondbøkene er tilgjengelig over hele landet. Bokhandlerforening mener at dagens ordning (og lovteksten fra 2013) oppleves som rettferdig og bør videreføres. Abonnementene må, som i dag, ha noen abonnement tilpasset våre minste bokhandler. 

Les mer om litteraturabonnement her

… at det ikke skal innføres avanseregulering 

Avanseregulering i bokmarkedet vil si å fastsette en maksimal rabatt som forlaget kan gi bokhandelen, beregnet ut fra prisen til sluttkunde. Bokhandlerforeningen mener at et slikt tak vil svekke, og ha motsatt effekt, av hva som er formålet med loven. Et gulv og tak vil presse rabatten ned. Da må bokhandelen satse mer på andre varer og backlist for å få en lønnsom omsetning. Det er negativt for forfatterne og gir et dårligere utvalg for leserne. Hvis det skal være et rabatt-tak mener Bokhandlerforeningen at det også være et gulv. 

Forslaget om avanseregulering er ikke konsekvensutredet eller tilstrekkelig begrunnet. Vi har vanskelig for å se at det vil være praktisk gjennomførbart i en verden som endrer seg.  

Les mer om hva vi mener om avanseregulering her:

… at bokhandelen skal ha skaffeplikt for papirbøker

Bokhandelen ser det som en del av vårt samfunnsoppdrag og service til kunden at vi skaffer de bøkene kunden etterspør. Når det gjelder skaffeplikt av andre formater forutsetter det at den enkelte bokhandel har tekniske løsninger som muliggjør dette.  

… at forlagene må ha leveringsplikt til bokhandelen 

Bokhandlerforeningen mener at forlagene fortsatt må ha leveringsplikt til bokhandelen. For strømmetjenester mener vi at forlagene må ha leveringsplikt som sikrer et visst mangfold av ulike strømmeaktører. Vi har forståelse for at strømmetjenestene ikke kan ha skaffeplikt. 

… at vi fortsatt bør ha mulighet til felles kampanjer og salgsperioder som Mammutsalget 

Vi ønsker oss fortsatt en forskrift som gjør det mulig å samarbeide om salg og lesekampanjer på tvers i bransjen. Salget er bare av friprisbøker og forlagene bør bare kunne sette veiledende utsalgspriser. 

…at det fortsatt ikke skal være mulig å selge pakker av nye bøker og andre varer

Bokhandlerforeningen mener at det ikke bør være mulig å selge pakker av nye bøker, da dette indirekte vil kunne fungere som en rabatt på fastpris-bøker. Derimot bør det være mulig å tilby bokkjøperen pakker av samme tittel, i ulike format, til en samlet fast pris som er lavere enn kjøp av hvert format hver for seg (for eksempel at man kan kjøpe papirbok og e-bok/lydbok av samme bok i en pakke).  

…at frakt fra forlag til bokhandel bør inkluderes i den faste utsalgsprisen for alle utgivere 

En boklov vil innebære at alle utgivere må sette bindende videresalgspriser. Da bør også frakten fra leverandør til utsalgssted inkluderes i den faste utsalgsprisen for alle utgivere, og ikke bare Forleggerforeningens medlemmer. Det er et viktig prinsipp at forlaget inkluderer frakt til utsalgssted i priskalkylen. Det fører til en vesentlig utjevning som sikrer at det ikke koster mer å sende bøker til en liten bokhandel i Vadsø, som til en stor bokhandler i Oslo. Ellers er dagens fraktløsninger gammeldagse og det er behov for å se på dette på nytt.